(0)

Selecteer Regio

 • E-zine
 • Links
 • PRIVACYVERKLARING VLAAMS ABVV & VZW’’s

  Met deze privacyverklaring willen wij je duidelijk informeren over ons privacybeleid, over de persoonsgegevens die wij gebruiken en waarom dit noodzakelijk is. 

  Goedkeuring en transparantie zijn de basis van alles!

  Het Vlaams ABVV en zijn vzw’s streven ernaar om op een wettelijke en correcte manier om te gaan met al jouw persoonsgegevens. We doen er alles aan om je privacy te waarborgen en gaan daarom heel zorgvuldig om met de gegevens die we verwerken over jouw persoon. 

  Het Vlaams ABVV en zijn vzw's bieden een waaier aan van informatie, dienstverlening, vorming, syndicale en socio-culturele activiteiten (…). Om de best mogelijke service te bieden, hebben wij een aantal persoonlijke gegevens nodig van jou als lid, vrijwilliger, militant, (potentiële) klant of geïnteresseerde… Wij hebben uiteraard niet altijd evenveel informatie nodig: zo zal minder informatie gevraagd worden bij het bestellen van een boek dan voor het verzorgen van een dienstverlening zoals loopbaanadvies. We vragen in elk geval nooit meer persoonsgegevens op dan strikt noodzakelijk is.

  Hoe verkrijgen we jouw persoonsgegevens?

  Onze verwerkingen van persoonsgegevens binnen Vlaams ABVV zijn steeds gebaseerd op een grond van wettelijke verplichting, legale gronden en/of je specifieke toestemming. 

  Als ABVV-lid

  Door lid te worden van het ABVV geef je een “alles-in-één” toestemming voor verwerking van je persoonsgegevens in het kader van onze brede waaier aan diensten en activiteiten.

  Lid zijn van een centrale van het ABVV kan verschillende vormen aannemen. Je kan gewoon “lid“ zijn, maar ook militant of een afgevaardigde of ondertussen al gepensioneerd zijn. In welke hoedanigheid ook, willen wij je de best mogelijke informatie, dienstverlening en bijstand bieden en daarom net is het noodzakelijk dat wij een aantal persoonlijke gegevens van jou verwerken.

  Als ABVV-lid heb je recht  op diensten en voordelen die aangeboden worden door je ABVV-gewest en je ABVV-beroepscentrale. Niet-vakbondsleden kunnen hier niet van genieten. 

  Het ABVV, zijn gewesten en beroepscentrales kunnen je als lid zelf contacteren en diensten aanbieden. Omgekeerd kan je hen ook contacteren. Die wederzijdse contactname kan face-to-face gebeuren, via telefoon, via e-mail, via de website... en andere aangeboden contactvormen. Elke contactname kan leiden tot registratie van persoonsgegevens in je ledendossier. Voor deze werkwijze moet je dus geen aparte toestemming geven, want ze vloeit voort uit je lidmaatschap. 

  Wij opteren er dus voor om je lidmaatschap te bundelen in één pakket. Op het moment dat je lid wordt, geef je dan je specifieke toestemming voor deze aanpak. 

  Ook voor leden bieden wij dienstverlening aan die we doen in opdracht van een overheid, zoals de VDAB. Daar waar wij je in opdracht van VDAB bijstaan in je zoektocht naar werk of als erkend loopbaancentrum, zijn wij wettelijk verplicht ook bepaalde persoonsgegevens aan hen door te geven. Je wordt hierover steeds door ons geïnformeerd. Je moet hiervoor geen toestemming geven, omdat de overheid hierbij handelt vanuit haar decretale opdracht en onderdelen kan uitbesteden aan ons of aan andere derden. 

  Als niet-lid

  Daarnaast kan je ook als niet-lid beroep op ons doen. Dit is zeker het geval als wij werken in opdracht van een overheid, zoals bijvoorbeeld de VDAB. Hier gelden dezelfde privacy regels zoals hierboven beschreven voor dienstverlening in opdracht van de overheid.

  We bieden je dezelfde contactvormen aan als aan onze leden. Van zodra je contact neemt voor een dienstverlening geeft dit aanleiding tot registratie van je persoonsgegevens. Dit is nodig  om je nadien verder te contacteren en je probleem of vraag verder te behandelen en/of om te kunnen rapporteren in het kader van onze overheidsopdracht. Je wordt hierover tijdens het contact geinformeerd. In dat geval geef je je gegevens rechtstreeks door door het invullen van documenten, het elektronisch of telefonisch meedelen ervan… 

  Welke persoonsgegevens verwerken wij? 

  Hieronder vind je een opsomming van persoonsgegevens die wij kunnen verzamelen: 

  - Naam, voornaam, geboortedatum, geboorteplaats, geslacht, woonplaats (adres, postcode, plaats), gezinssamenstelling, nationaliteit, origine, moedertaal
  - E-mailadres, telefoonnummer (vast, mobiel) 
  - Lidmaatschap ABVV-gewest, ABVV-centrale en rijksregisternummer
  - Bankrekeningnummer, rekeninguittreksel
  - Arbeider, bediende, werkloos, loopbaanonderbreking, student, interim, ziek, langdurig arbeidsongeschikt enz.
  - Professionele/educatieve informatie zoals loopbaan, werkgeverparitair comité,  baan en werkgelegenheid, onderwijs, opleiding, CV, evaluaties, Training en opleiding
  - Medische informatie in de brede zin
  - Lidmaatschappen van professionele organisaties
  - Getuigenissen en/of foto’s van activiteiten, manifestaties, enz.

  Bijzondere persoonsgegevens zoals lidmaatschap van een vakbond en gegevens van delegees en secretarissen worden verwerkt om onze syndicale werking uit te bouwen. Het rijksregisternummer wordt enkel door Vorming en Actie verwerkt vanuit de wetgeving op het Vlaams Opleidingsverlof (VOV). Andere bijzondere persoonsgegevens zoals aanwezigheid van arbeidshandicap, gezondheidsproblemen, origine en moedertaal worden enkel bevraagd en verwerkt indien belangrijk om de afstand tot de arbeidsmarkt in te schatten, een essentieel element in onze loopbaandienstverlening. Dit gebeurt enkel indien absoluut noodzakelijk voor een kwaliteitsvolle dienstverlening en vanuit een overeenkomst/contract met de overheid (cfr. loopbaandienstverlening, loopbaanbegeleiding, KOPA-opleiding en begeleiding).

  Waarvoor gebruiken we jouw gegevens?

  Wij gebruiken jouw gegevens voor verschillende doelen op vlak van informatie, dienstverlening, vorming, syndicale en socio-culturele activiteiten (…) zoals: 

  - Ledenregistratie in de ruime zin 
  - Het naar jou opsturen van nieuwsbrieven, informatie (ongeacht het formaat)
  - Het aanbieden van downloadbare documenten en een optimaal gebruiksgemak van onze websites garanderen als je die bezoekt
  - Informatie en dienstverlening bieden ivm je loopbaan, de arbeidsmarkt, werk en werkloosheid, je rechten en je plichten… als jongere, werkzoekende, werkende, arbeidsongeschikte, senior, gepensioneerde, (…)
  - Het aanbieden en je laten deelnemen aan erkende loopbaanbegeleiding met loopbaancheques
  - Het aanbieden van en je laten deelnemen aan vorming als militant, delegee, werkloze… 
  - Het aanbieden van en je laten deelnemen aan socio-culturele activiteiten 
  - Syndicale ondersteuning en bijstand in brede zin 
  - Syndicale werking in brede zin
  - Verzekering van vrijwilligers 
  - Beheer en uitvoeren van betalingen, boekhouding
  - Vzw-beleid
  - Subsidiëringsvoorwaarden van de overheid
  - Communicatie over onze werking en activiteiten
  - Campagnes

  Hoe lang houden wij jouw persoonsgegevens bij?

  Wij houden gegevens bij zolang dat nodig is voor het doel waarvoor ze verzameld zijn. Hoelang wij jouw gegevens bijhouden is gebaseerd op volgende invalshoeken:

  - De wettelijke verplichtingen die wij moeten nakomen
  - De duurtijd van je lidmaatschap bij ABVV
  - De duurtijd van je engagement bij ABVV en zijn vzw's
  - Het voor jou eenvoudig maken als je na een onderbreking toch opnieuw wil aansluiten
  - De aard van de geboden service en eventuele nazorg die wij willen bieden, ook al ben je geen lid meer 
  - Jouw recht om gegevens te laten wissen 
  - De duurtijd voorgeschreven door de overheidsverplichting

  Concreet zijn de algemene bewaartermijnen: 

  - Lidmaatschap: 5 jaar na melding einde lidmaatschap.
  - Inschrijving activiteit of aankoop publicatie: 1 jaar na initiële inschrijving opdat je bij een nieuwe inschrijving of bestelling niet opnieuw al je gegevens moet doorgeven.
  - Boekhoudkundige documenten: maximaal 10 jaar na afsluiting boekjaar.
  - Sociaal-cultureel werk: maximaal 10 jaar of 2 beleidsperiodes in functie van overheidscontrole. 
  - Loopbaancentrum: 10 jaar.
  - Overheidsopdracht (bv. VDAB, WSE, …): 10 jaar.
  - Beeldmateriaal: archivering na 10 jaar.
  - Toestemming via toestemmingsformulieren: per formulier bepaald

  Wie heeft zicht op jouw gegevens?

  Binnen het Vlaams ABVV en zijn vzw’s hebben alleen die medewerkers toegang tot jouw persoonsgegevens, als ze er binnen hun takenpakket de verantwoordelijkheid  toe hebben om persoonsgegevens te verwerken of te raadplegen. Zij zijn uiteraard gebonden aan geheimhouding.

  Wij delen persoonsgegevens enkel met interne en externe diensten waar wij mee samenwerken als dat noodzakelijk is voor het doel waarvoor we de gegevens verzameld hebben. We zien er dan ook op toe dat ook zij zich aan alle wetgeving houden en correct met jouw gegevens omgaan. We sloten met deze verwerkers sluitende overeenkomsten volgens de wettelijke voorschriften, die garanties bieden over geheimhouding en beveiliging van persoonsgegevens.

  Diensten en organisaties waarmee wij samenwerken:

  - ABVV-gewesten en -centrales
  - Vlaamse overheidsdiensten zoals VDAB of Departement SCW en/of WSE
  - Ziekenfonds
  - OCMW’s  
  - Banken en verzekeringsmaatschappijen
  - IT-diensten en externe programmeurs
  - Drukkerijen
  - Surveybedrijven voor tevredenheidsmetingen
  - Mailingbedrijven of platformen 
  - Organisaties voor vorming en training 
  - Communicatiebedrijven 
  - Werkgevers 

  Wij hanteren strikte regels!

  Wij streven een optimaal beveiligingsniveau na en engageren ons tot de volgende strikte regels:

  - Alle verwerkingen zijn op een wettelijk voorgeschreven basis gedocumenteerd en je kan hier steeds inzake in hebben.
  - Er is steeds een wettelijke grond of toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens.
  - We vermelden je steeds transparant welke de verwerkingen zijn en waarvoor ze dienen.
  - We verrichten geen andere dan de opgesomde verwerkingen.
  - De doelstelling van elke verwerking is steeds duidelijk.
  - We gebruiken niet meer persoonsgegevens dan nodig voor de bedoelde verwerkingen.
  - We zorgen steeds voor accurate en beschikbare persoonsgegevens.
  - We houden persoonsgegevens bij volgens strikt omschreven regels.
  - We hanteren voor onszelf alsook voor elke verwerker strikte regels aangaande technische en organisatorische maatregelen, teneinde je persoonsgegevens steeds veilig te houden.
  - Je kan steeds vragen stellen en je rechten op inzage e.d. uitvoeren.
  - We hanteren volledige openheid naar toezichthouders.
  - Anomalieën melden wij steeds aan de toezichthouder.

  Wij voorzien een sterke beveiliging, daar mag je op rekenen

  We nodigen je uit om de rubriek “technische maatregelen” te lezen onderaan, indien je meer informatie wenst over de technische en organisatorische maatregelen die wij voorzien om je persoonsgegevens op de meest veilige wijze te behandelen

  Je hebt rechten!

  Wij hanteren maximale transparantie en je kan bij ons terecht met alle vragen over het gebruik van jouw persoonsgegevens binnen het Vlaams ABVV en zijn vzw's.

  Zoals voorzien in de GDPR-wetgeving, kan je toegang krijgen tot de persoonsgegevens waarvoor wij verwerkingsverantwoordelijke zijn. Je kan inzage krijgen, gegevens laten corrigeren, schrappen, je verzetten tegen verwerkingen alsook heb je het recht om het gebruik van jouw gegevens te beperken. 

  Er zijn enkele uitzonderingen:

  - Sommige gegevens moeten wij wettelijk bewaren of doorgeven aan de overheid.
  - De persoonsgegevens die wij verwerken in kader van een opdracht van een overheidsdienst zoals VDAB, blijven eigendom van VDAB. Voor het uitoefenen van je rechten kan je terecht bij de betrokken overheidsdienst. Je zal hierover bij de aanvang van de dienstverlening geïnformeerd worden. 

  Heb je vragen? 

  We controleren regelmatig of we aan dit privacybeleid voldoen. Als je vragen hebt over ons privacybeleid, jouw inzagerecht wilt gebruiken, bezwaar aantekenen tegen de opgeslagen gegevens voor verdere verwerkingen of je gegevens wilt wissen, wijzigen of overdragen, kan je contact opnemen met de DPO van het Vlaams ABVV:

  Vlaams ABVV tav DPO
  Hoogstraat 42, 1000 Brussel 
  dpo@vlaamsabvv.be

  Hierna volgt nog informatie over ons cookie-beleid, sociale media en technische beveiliging van je persoonsgegevens.


  Technische maatregelen voor de beveiliging

  Wij nemen maatregelen om ervoor te zorgen dat je gegevens veilig opgeslagen zijn:

  - Alle medewerkers die namens het Vlaams ABVV en zijn vzw's van je gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan de deontologische geheimhouding ervan. De betrokken medewerkers zijn geïnformeerd en opgeleid over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.
  - Ons intern netwerk en bijhorend datacenter waarin je persoonsgegevens opgeslagen worden,  bevinden zich in een van het internet afgeschermde omgeving, die bewaakt wordt door aangepaste technologieën (firewall).
  - We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op onze computersystemen die verbonden zijn met het interne netwerk.
  - Er zijn toegangscontroles om informatie te beschermen tegen ongeoorloofde toegang, wijzigingen of verwijdering, al dan niet opzettelijk veroorzaakt.
  - Er zijn maatregelen van kracht met oog op brand- en diefstalpreventie binnen onze gebouwen. De aanwezige servers zijn fysiek en logisch beveiligd.
  - Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten.
  - We pseudonimiseren, verwijderen gegevens en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als de noodzaak zich stelt.
  - We evalueren regelmatig onze beveiligingsmaatregelen en sturen bij waar nodig. 
  - Rollen en verantwoordelijkheden inzake informatiebeveiliging zijn gedefinieerd teneinde te garanderen dat alle beveiligingsactiviteiten worden uitgevoerd.
  - Alle vereiste documentatie, zoals beleidsregels, standaarden, procedures en richtlijnen, is aanwezig om de beveiliging te ondersteunen. Die documentatie wordt regelmatig herzien.


  Cookies op onze websites 

  Wat is een cookie? 

  Een cookie is een klein tekstbestand dat tijdens het surfen op een website vanop je computer, tablet, smartphone… gegevens bijhoudt gedurende een tijd. Bij een volgend bezoek aan die site worden die gegevens herkend en gelezen. Op die manier kunnen bijvoorbeeld je voorkeuren ingesteld bij een vorig bezoek automatisch worden hernomen.

  De websites van het Vlaams ABVV en zijn vzw’s maken zelf beperkt gebruik van cookies.

  Het gaat daarbij om functionele cookies. Dit doen we om je  surfervaring te verbeteren. Zo onthouden we voor welk kantoor je  laatst de openingsuren hebt opgezocht op de site. Bij een volgend bezoek tonen we je dan meteen de openingsuren van dit kantoor.
  En om controle cookies. Deze onthouden uw toestemming of weigering.

  We maken ook gebruik van plug-ins (invoegtoepassingen) van derden om bepaalde zaken op de site te tonen. Deze plug-ins kunnen cookies veroorzaken eigen aan de toepassing.

  We gebruiken de plug-ins van:

  • Issuu
   via de Issuu plug-in maken we onze brochures en andere gedrukte media via de website toegankelijk en doorbladerbaar.
    
  • YouTube
   via de YouTube (onderdeel van Google Inc.) plug-in worden YouTube video materiaal raadpleegbaar op onze site zonder dat je naar YouTube zelf moet springen.
    
  • Vimeo
   via de plug-in van Vimeo kan je je video materiaal bekijken rechtstreeks op onze site.
    
  • Google Analytics
   via Google Analytics proberen we zicht te krijgen op hoe onze site wordt gebruikt, welke pagina’s vooral worden bekeken, …

  Je vindt uitleg over deze cookies op de site van de aanbieder in kwestie. 

  Cookies verwijderen of blokkeren

  Jouw cookies-instellingen kan je ten alle tijden aanpassen of verwijderen. In het menu van je browser onder ‘opties’ of ‘voorkeuren’ kan je wijzigingen opslaan. Dit moet je doen op elk apparaat waarmee je websites bezoekt.

  Voor het goed gebruik van onze site is het aangeraden cookies actief te laten.

  Wijzigingen

  Het Vlaams ABVV kan deze cookie-verklaring wijzigen. De laatste versie is steeds terug te vinden op de websites. 

  De laatste wijziging gebeurde op 05/06/2018.


  Social media beleid 

  Wij willen een moderne vakbond zijn en daarom gebruiken wij de mogelijkheden die geboden worden door de diverse sociale media. Meer nog, als vakbond zien wij het als onze plicht je te kunnen informeren over trends, gebeurtenissen, acties, evoluties in de arbeidsmarkt. We willen je ook toelaten om als lid al deze informatie te delen met je eigen netwerk. 

  Zo voorzien wij mogelijks “knoppen” op onze websites die je toelaten om bepaalde webpagina’s te beoordelen en/of te delen op sociale netwerken zoals Facebook en Twitter. De werking van deze “knoppen” is technisch geregeld door de respectievelijke sociale media bedrijven.

  Wij raden je aan om de privacyverklaring van de sociale media-aanbieders, waarop je bent aangesloten, na te lezen. Zo krijg je zicht op wat deze sociale media bedrijven via cookies doen met je (persoons)gegevens.

  Het is een feit dat vele van deze sociale media bedrijven zoals LinkedIn, Twitter, Facebook en Google+ overzeese (Amerikaanse) bedrijven zijn. Echter, zij zijn evenzeer als wij onderworpen aan de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming. In de praktijk doen zij dit via verklaringen in hun respectievelijke privacy policy en verwijzen zij naar de principes van de “EU-US Privacy Shield” die zij hebben ondertekend. 

  Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens.


   

 • Privacyverklaring

Bookmark and Share

Recht op leef-tijd!

Het ouderenmanifest van ABVV-Senioren

Overal moeten ouderen voor ‘vol’ worden aanzien. Overal moet met hun inzichten, eisen en verzuchtingen rekening worden gehouden. ABVV-Senioren leveren daar met dit ouderenmanifest alvast de nodige inspiratie toe.

Vlaams ABVV | 2009
Brochure | 16 blz.
Gratis


Doelgroep: Senioren
Prijs: Gratis

Vandaag is één op vier kiezers in Vlaanderen ouder dan 65 jaar. En dat aandeel zal nog verder groeien naar één op drie. Alleen al daarom moet de stem van de ouderen in de besluitvorming gehoord worden.

Ouderen beschikken over een bijzonder kapitaal aan kennis en ervaring. Net omdat de wereld er niet simpeler op wordt, is het aangewezen alle beschikbare deskundigheid in beslissingen te verwerken. Wie goede beslissingen wil, houdt dan ook best rekening met de stem van de ouderen.

Dat geldt op alle domeinen. Vooreerst op politiek vlak, waar de stem van de ouderen moet doorklinken van plaatselijk tot Europees niveau.

Maar ook op andere vlakken waarbij ouderen betrokken zijn: als weggebruiker, consument, deelnemer aan het culturele leven, lid van de vakbond, supporter, mantelzorger of zorgafhankelijke, …

Het volledige manifest kan je hieronder lezen of in pfd  hier  downloaden.

1. Recht op een fatsoenlijk inkomen

Onze pensioenen behoren tot de laagste van Europa. Ze zijn zelfs zo laag dat 23% - of bijna 1 op 4 gepensioneerden - in armoede leeft. Of bij de minste tegenslag in armoede terechtkomt. Voor deze mensen is langer leven gedegradeerd tot overleven. Deze situatie kunnen en mogen wij niet aanvaar-den.

Het wettelijk pensioen moet voldoende ruim zijn opdat iedereen kan deelnemen aan alle aspecten van het maatschappelijk leven.

Concreet betekent dit dat het pensioen 75% moet bedragen van wat men gemiddeld verdiende in een loopbaan van 45 jaar. Een aanvulling vanuit de tweede pijler moet tot een pensioen leiden dat 75% bedraagt van het loon van de laatste 5 jaar.

Pas nadat er voor iedereen zo’n leefbaar pensioen gerealiseerd is, mag er aan fiscale cadeaus ge-dacht worden voor wie genoeg verdient om zelf aan pensioensparen te kunnen doen.

De minimumpensioenen die toegekend worden na een volledige loopbaan liggen nog te laag. Het minimumpensioen moet blijvend aangepast worden aan de welvaart en moet een waardige bescher-ming bieden.

De welvaartstaart wordt steeds groter. Maar wat zien we: uitgerekend die bevolkingsgroep die het langst in het sociale zekerheidssysteem geïnvesteerd heeft… krijgt niets. Pensioenen moeten dan ook niet alleen aangepast worden aan de index, maar ook aan de stijgende welvaart. En die welvaartsvastheid moet automatisch toegekend worden, zodat de gepensioneerden niet elk jaar opnieuw moe-ten bedelen om hun deel te krijgen.

Niet alleen de minimumpensioenen, ook de maximumpensioenen zijn te laag. Voor wie meer afgedragen heeft, moet het eveneens interessant blijven om het pensioensysteem te helpen dragen. De ‘loonplafonds’ die men hanteert om de pensioenen te berekenen, moeten dan ook verhoogd worden en moeten de loonevolutie volgen.

Mensen die zorgtaken op zich nemen, moeten erkend worden. Daarom moeten de verlofvormen voor zorg gevaloriseerd worden, zowel tijdens als na de loopbaan.

Ook mensen die deeltijds werkten om aan de werkloosheid te ontsnappen, moeten een vlotte toe-gang tot het minimumpensioen hebben. Voor elk jaar waarin men minimum 156 gewerkte - of gelijk-gestelde dagen - kan aantonen, heeft men dan ook recht op 1/45 van het minimumpensioen. Voor elk jaar waarin men dit minimum niet haalde, moet men 1/45 van de inkomensgarantie toegekend krijgen. Deze inkomensgarantie moet bovendien automatisch gekoppeld worden aan de evolutie van de Europese armoederisicogrens.

2. Recht op zorgzekerheid

Niet alleen het aantal ouderen neemt toe. Binnen de groep ouderen zal het aandeel 80-plussers in de komende decennia spectaculair toenemen. We mogen dan ook aannemen dat de kosten voor gezondheidszorgen en zorgvoorzieningen in dezelfde mate zullen stijgen. Wij willen dan ook dat hier passende antwoorden op worden geformuleerd.

Ook als de kosten toenemen blijft iedereen recht hebben op betaalbare zorg. Dat betekent dat de eerste pijler van de gezondheidszorg wordt uitgebreid zodat meer gezondheidsrisico’s gedekt zijn door een goedkope basisverzekering.

De zorgvraag bij ouderen is veranderd: ze willen zo lang mogelijk thuis wonen met een kwaliteitsvolle zorg op maat. Een gerechtvaardigde wens waarop de overheid moet inspelen door meer te investeren in de witte sector. Die sector moet ook een aantrekkelijke werkgever zijn.

Er is een grote druk om de zorg te commercialiseren. Dat moeten we te allen prijze vermijden. Want anders belanden we in een maatschappij met een hoog zorgniveau voor de welgestelden en niet meer dan het strikte minimum voor alle anderen. Commercialisering van de zorg zal ook leiden tot “risico-selectie”: de commerciële bedrijven zullen zich beperken tot de minst zware en minst complexe pro-blemen die hen de grootste winst opleveren.

De zorgverzekering heeft ondertussen haar nut bewezen, maar er zijn nog tal van pijnpunten waaraan gesleuteld moet worden. Belangrijk is ook dat de bijdrage die men betaalt gekoppeld wordt aan het inkomen.

Als het rust- en verzorgingstehuis de beste oplossing is, dan moet het om een aantrekkelijk alternatief gaan. Het verlaten van de vertrouwde omgeving moet gecompenseerd worden door een rust- en verzorgingstehuis met een groter hotelgehalte.

Voor wie het rusthuis niet kan betalen, moeten in de meeste gemeenten de kinderen bijpassen. Als je dus arme ouders hebt van wie je niets zal erven, dan moet je ook nog hun rusthuisfactuur helpen betalen. En als je rijke ouders hebt die je een vermogen zullen nalaten, dan moet je hun rusthuisfactuur niét helpen betalen. In rechtse kringen noemt men dit “solidariteit”. Voor ons kan het in elk geval niet dat de meest hulpelozen in onze samenleving tijdens de laatste jaren van hun leven gedegradeerd worden tot bedelaar.

3. Recht op aangepast wonen

Uitgangspunt is dat ouderen zolang mogelijk zelfstandig kunnen blijven wonen in een plezierige en veilige leefomgeving, met voorzieningen op loopafstand, geïntegreerd binnen de bestaande woonkernen en met voldoende mogelijkheden voor sociale contacten en een constructieve bijdrage aan het maatschappelijk leven.

Mensen wiens zelfredzaamheid afneemt moeten kunnen terugvallen op een ruime variëteit en voldoende capaciteit van ‘anders’ wonen. De overheid moet daarom investeren in alternatieve woonvormen zoals serviceflats, kangoeroe-, duplex- en meegroeiwoningen.

Veel ouderen die eigenaar zijn van hun woning stellen vast dat die indertijd niet voorzien werd op ‘levenslang wonen’. Zij moeten met een tegemoetkoming de kans krijgen om hun woning aan te passen aan de gewijzigde leefomstandigheden.

Veel ouderen beschikten tijdens hun actieve loopbaan niet over de mogelijkheden om een eigen woning te verwerven. Meestal gaat het om mensen met een klein pensioen. Uitgerekend zij worden geconfronteerd met de hoge huurprijzen op de privémarkt. Er moet dan ook snel werk gemaakt worden van sociale woningen op maat van ouderen die met een klein pensioen of met een inkomensgarantie moeten rondkomen. Alleenwonenden die vanuit één inkomen hun vaste kosten moeten financieren hebben voorrang.

Ouderen - maar ook anderen - die op de privémarkt aangewezen zijn, moeten een huursubsidie krijgen waardoor de huur van de woning vergelijkbaar wordt met die van een sociale woning.

4. Recht op veiligheid

Ouderen zijn kwetsbaarder dan andere bevolkingsgroepen. Ze voelen zich ook onveiliger. In een democratisch land mogen we verwachten dat de overheid alles in het werk stelt om die veiligheid te waarborgen. Het kan niet dat ouderen hiervan wakker moeten liggen.

Zichtbare en aanspreekbare wijkagenten en stadswachten kunnen het veiligheidsgevoel versterken. Het hoort tot de politionele basiszorg dat de wijkagent alle ouderen uit zijn wijk kent.

Het verkeersnetwerk moet met de beperkingen van ouderen rekening houden. Straten zijn maar veilig als ze begaanbaar en overzichtelijk zijn. De veiligheid verhoogt ook als straten en pleinen proper zijn en goed verlicht. Bij ruimtelijke ordening moeten kansen ingebouwd worden om het sociaal weefsel op buurtniveau uit te bouwen.

Professionele hulp bij het beveiligen van de woning is geen overbodige luxe. Hetzelfde geldt voor aanpassingen aan de woning in het kader van de valpreventie. Het is dan ook wenselijk om alle 70-plussers via het OCMW hun woning gratis op risico’s te laten nazien.

Veel ouderen - maar zij niet alleen - voelen zich onveilig door een steeds ingewikkelder samenleving waarop ze geen overhand hebben. De leesbaarheid van een energiefactuur, de keuze van een GSM-abonnement, de doolhof van een premiestelsel, de toenemende druk om overweg te kunnen met een PC, …  Op elk beleidsniveau moeten de verantwoordelijken oog hebben voor deze problematiek, en concrete stappen zetten zodat ook ouderen greep kunnen houden op de wereld waarin ze leven

5. Recht op mobiliteit

Mobiliteit is een basisrecht. Zich vlot kunnen verplaatsen is ook een middel om isolement en vereenzaming te doorbreken. Ook wie hulpbehoevend is moet steeds op de plaats van bestemming kunnen geraken.

De NMBS moet - naar analogie met De Lijn - alle beperkingen en prijzen afbouwen, zodat ouderen er voluit gebruik van kunnen maken. Een verdere uitbouw van het openbaar vervoer zowel qua bereik als qua uurregeling is aangewezen.

Voor ouderen voor wie het openbaar vervoer geen oplossing biedt, moeten alternatieven uitgewerkt worden. Wij denken onder meer aan een systeem van taxibonnen die toelaten om voor een betaalbaar bedrag verplaatsingen te maken.

6. Recht op levenslang leren

Levenslang leren eindigt per definitie niet bij de pensionering. Levenslang leren beperkt zich ook niet tot het volgen van cursussen.

Een ontmoetingsplaats waar ervaringen kunnen uitgewisseld worden, waar men deskundigen kan ontmoeten, waar men een vrijwilligersfunctie kan uitoefenen, … is minstens even belangrijk. De bereikbaarheid van dergelijke plaatsen - zoals dienstencentra - is dan ook een must.

De sociaal-culturele verenigingen zijn een bron van ‘levenslang leren’. Ze verhogen de weerbaar-heid van de zestigplussers, waardoor ze meer vat krijgen op hun eigen leven. Ze zorgen ervoor dat ouderen volwaardig blijven deelnemen aan het maatschappelijk leven. Ze versterken het sociaal weefsel en reiken de nodige contacten aan opdat ouderen niet zouden vereenzamen.

Deze opportuniteiten worden evenwel maar gerealiseerd indien de gemeente de regie in handen neemt en faciliterend optreedt. Dit kan gaan van het ter beschikking stellen van infrastructuur over logistieke steun tot subsidiëring en educatieve ondersteuning.

Het cultuurbeleid van de gemeente moet ervoor zorgen dat alle inwoners optimale kansen krijgen om deel te nemen aan het culturele leven. Toegankelijkheid is hier de eerste opgave: inzake prijzen, inzake uren, inzake bereikbaarheid.

7. Recht op zelfbeschikking

Het zelfbeschikkingsrecht houdt in dat de patiënt zelf kan beslissen over eigen leven en sterven. Negentig procent van onze bevolking is van mening dat de patiënt steeds de vrije keuze moet hebben om met een behandeling in te stemmen of deze te weigeren. Dit moet ook gerespecteerd worden door de resterende tien procent.

Het debat over euthanasie voor dementerenden, zwaar psychisch lijdenden, wilsonbekwame maar bewuste personen en nog andere groepen waarover discussie bestaat, moet bespreekbaar blijven door een beroep te doen op wetenschappelijk onderbouwde kennis, en niet op emoties of gevoelens.

Ook een betere en verdere uitbouw van de palliatieve (thuis)zorg moet worden gerealiseerd.

8. Recht op leef-tijd voor iedereen

De ouderen zijn bekommerd om het welzijn van hun kinderen en kleinkinderen. Ze zien dat deze het op heel wat vlakken erg moeilijk hebben.

De ouderen van vandaag groeiden voornamelijk op in gezinnen waar de kostwinner 45 uur per week moest werken. Zijn volledige carrière bedroeg 90.000 werkuren.

Vandaag zijn de kostwinners vervangen door tweeverdieners. Ze werken minder lang, maar dan wel 2 x 70.000 uur, of 140.000 uur per gezin. En dat terwijl de jobs gekenmerkt worden door hogere werk-druk, meer tijdelijke en onzekere statuten, stijgende vraag naar flexibiliteit, veel meer “mobili-tijd” …

Een brede waaier maatregelen is nodig om dit om te buigen tot een leefbare toestand. Een loopbaan is geen renbaan. Ook in het spitsuur van het leven moet er na de job en de huishoudelijke taken vol-doende tijd overblijven voor quality time met de partner en de kinderen, een stapje in de wereld, levenslang leren, op tijd wat sport en een streepje cultuur of een portie lekker lui niets doen…

Onze speciale aandacht gaat uit naar de allerkleinsten: om hen de best mogelijke start te garanderen pleiten wij - net zoals Unicef - voor een uitbreiding van het ouderschapsverlof tot één jaar. Aansluitend moet er voldoende en vooral betaalbare kinderopvang zijn.

Er is nood is aan meer actieven om het hoofd te kunnen bieden aan de vergrijzingskost. Maar dit is niet enkel een discussie over het aantal jobs. Ook de kwaliteit van die jobs telt. Wie veel mensen aan het werk wil, moet oog hebben voor werkbaar werk. Of men nu werkt in een hamburgerjob of een kaviaarjob, in een nepstatuut of met een vaste benoeming, … er moet steeds oog zijn voor de kwaliteit van de job. En een job is maar kwaliteitsvol als men geen moeite heeft om die job te blijven uitoefenen.

9. Recht op rechtvaardige belastingen

Wij stappen niet mee in het verhaal van de onbetaalbare kosten van de vergrijzing. Dat is immers een verhaal van angst zonder hoopgevend perspectief. Het kan anders. Een stevige dosis politieke wil en ambitie, gedrenkt in een milde portie creativiteit, is het recept dat toelaat een loopbaan met leef-tijd naadloos te laten aansluiten op een pensioen met leefbaarheidsgarantie.

Met een fiscale administratie die over genoeg middelen en mensen beschikt, met gerechtelijke procedures bij fraudezaken die niet verjaren, met het hervormen of afschaffen van fiscale constructies zoals de ‘notionele intrestaftrek’, met een graaitaks op superhoge ontslagpremies, een taks op luxe-goederen, belasting op huurinkomsten, enz. … zitten we al een flink stuk in de goede richting.

We pleiten voor een belasting op de grote vermogens van meer dan één miljoen euro. Door het bankgeheim af te schaffen kan een kadaster van alle vermogens worden opgesteld. Via een Algemene Sociale Bijdrage (ASB) zouden ook inkomsten uit kapitaal meebetalen voor de sociale zekerheid, en dus om de kosten van de vergrijzing op te vangen.

Downloads

Lees ook

Zoek op trefwoord

belastingen brugpensioen gezondheid leeftijdsbewust personeelsbeleid mobiliteit pensioenen Seniorenwerking

Terug Top